Dagorde

De voorzitter verzoekt de Gemeenteraad in zitting bijeen te komen op maandag, 26 juni 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 8 mei 2017
2. AUDIO - Jaarrekening 2016, kennisname
3. Goedkeuring jaarverslag interlokale vereniging Westhoekpersoneel (WHP)
4. Opheffen besluit van de gemeenteraad dd. 30 december 1997: gemeentelijk politiereglement betreffende het plaatsen van tijdelijke aanplakborden
5. Kennisname rapportering klachten 2016.03
6. Kennisname rapportering klachten 2017.01
7. Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Nonnebossen-Woonclusters" - advies gemeenteraad
8. Goedkeuring promotieopdracht met het oog op het sluiten van een publiek - private samenwerking voor de 'Revalorisatie dorpskern Beselare' - vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking
9. Partiële herziening Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ieper - advies gemeenteraad
10. Voorstelling van samenstelling adviesraad onroerend erfgoed - goedkeuring
11. Goedkeuring jaarrekening gemeente 2016
12. Aanpassing van het meerjarenplan gemeente
13. Kennisname budgetwijziging 2017 01 Gemeente
14. Kennisname jaarrekening 2016 AGB MMP 1917
15. Kapitaalverhoging AGB MMP1917, goedkeuring
16. Advies Jaarrekening 2016 kerkfabrieken Groot Zonnebeke
17. Aktename budgetwijziging 1/2017 kerkfabriek St.Bartholomeus Zandvoorde
18. Verkoop grond aan Gaselwest voor de inplanting van een elektriciteitscabine langs de Foreststraat te Zonnebeke - goedkeuring verkoopsovereenkomst
19. Verkoop grond aan Gaselwest voor de inplanting van een gascabine in de Kraaiveldstraat, einde kerkhof, te Passendale - goedkeuring verkoopsovereenkomst
20. Reglement beleidssubsidie Sportclubs Zonnebeke
21. Reglement impulssubsidie sportclubs Zonnebeke
22. Aansluiten bij het regionaal ondersteuningsnetwerk West-Vlaanderen voor de gemeentescholen De Zonnebloem en De Regenboog
23. Bekrachtiging reglement houdende beperking van glasgebruik naar aanleiding van de Ypres rally op grondgebied Zonnebeke 2017 -besluit burgemeester bij hoogdringendheid dd. 14 juni 2017
24. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de heksenstoet 2017
25. Reglement houdende beperking van glasgebruik naar aanleiding van de Heksenstoet te Beselare - jaargang 2017
26. Extra toelage voor vzw Heksenstoet Beselare voor plaatsing tent maaltijd genodigden
27. Bijkomende Werkingssubsidie GPS VZW
28. Toelage aan de Oude Kaasmakerij voor tentoonstelling "85- jaar kaas maken in Passendale" en tentoonstelling "In het spoor van de Nieuw-Zeelanders"