Dagorde

De voorzitter verzoekt de Gemeenteraad in zitting bijeen te komen op maandag, 11 september 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 26 juni 2017
2. Kennisname informatieveiligheidsplan 2017-2020
3. Aanpassing zonale verordening Arro Ieper met ingang vanaf 01 november 2017
4. Wijziging derde betalersysteem door gemeente aan AGB MMP1917, goedkeuring
5. Goedkeuring participatie aan de organisatie van wijk-werken in de regio Westhoek
6. Goedkeuring en ondertekening Regenboogcharter
7. Motie inzake nucleair wapenbeleid federale overheid
8. Goedkeuring Kerkenbeleidsplan Zonnebeke
9. Aktename Budgetwijziging 2017 kerkfabriek St.-Audomarus Passendale
10. Aanpassing Opcentiemen Onroerende Voorheffing
11. Aanvulling rapportering Jaarrekening 2016
12. Recuperatie Historische BTW op erfpacht AGB
13. Aanleg van een gescheiden rioolstelsel in de 's Graventafelstraat, de Osselstraat, de Haringstraat, de Mosselmarktstraat en de Sterrestraat in Passendale - Goedkeuring ontwerp- en aanbestedingsdossier met bestek, plannen, raming en gunningswijze - open aanbesteding
14. Goedkeuring overeenkomst tussen Vansteelant Paul - Cardoen, gemeente Zonnebeke en de consoorten Soenen over de ruiling gronden einde Warden Oom Laan te Beselare
15. Ruiling tussen Marc Vermander-Sys en gemeente Zonnebeke van de gronden gelegen tussen Foreststraat - Berten Pilstraat - goedkeuring ruilingsakte
16. Gebruikersovereenkomst Kortekeer - Schuttersgilde Sint Sebastiaan
17. Goedkeuring wijziging schoolreglement GBS De Regenboog, schooljaar 2017-2018
18. Goedkeuring wijziging schoolreglement gemeentelijke basisschool Zonnebeke schooljaar 2017-2018
19. Afsprakenkader met SVK Woonsleutel en Wonen Vlaanderen betreffende afgifte van conformiteitsattesten
20. Gemeentelijk reglement inzake de beperking van de geldigheidsduur van conformiteitsattesten