Dagorde

De voorzitter verzoekt de Gemeenteraad in zitting bijeen te komen op maandag, 8 mei 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 10 april 2017
2. MIROM - Goedkeuren van de agenda van de algemene vergadering van MIROM dd. 30 mei 2017
3. Gaselwest - Goedkeuring van de agendapunten, statutenwijziging, (eventuele) uitbreiding van de aansluiting tot de activiteit warmte en vaststelling van het mandaat voor de algemene vergadering van Gaselwest dd. 23 juni 2017
4. Hulpverleningszone Westhoek. Financiële verdeelsleutel 2015 – 2023 / bijdrage 2017 / onroerende goederen. Goedkeuring
5. Kennisname Jaarrekening 2016  OCMW Zonnebeke
6. Goedkeuring overeenkomst nr. 17/15 met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid voor mededeling van persoonsgegevens voor de automatische toekenning van aanvullende voordelen aan inwoners die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging
7. Beslissing tot het vernieuwen van de huidige schoolraad Geluveld
8. Beslissing tot het vernieuwen van de huidige schoolraad Zonnebeke
9. Goedkeuring bestek Silent City Meets Living City
10. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de Kenotek Ypres Rally 2017
11. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de Omloop van Vlaanderen 2017
12. Reglement op de leurhandel ter gelegenheid van de zonnebatjes 2017