Dagorde

Dagorde Gemeenteraad van 23 maart 2017

20.00 uur - raadzaal, gemeentehuis

 

De voorzitter verzoekt de Gemeenteraad in zitting bijeen te komen op maandag, 23 maart 2017 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis te
Zonnebeke.

DAGORDE

Openbare zitting

1. Goedkeuren van de notulen van de zitting dd. 13 februari 2017

2. Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Woonuitbreidingsgebied Kraaiveldstraat" - voorlopige vaststelling

3. Kennisname en instemming met het besluit van de provincieraad houdende het bepalen van het standpunt over de Provinciale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Nonnebossen - Bos en Vijverbos

4. Goedkeuring subsidiedossier woondienst Zonnebeke - Langemark-Poelkapelle periode 1/10/2017 - 31/12/2019

5. Definitieve goedkeuring stedenbouwkundige verordening betreffende de aanleg van houtige beplantingen bij bedrijfsgebouwen

6. Goedkeuring code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen - versie 2016

7. Goedkeuring gebruikersovereenkomst tussen gemeentebestuur Zonnebeke en VZW VBS De Fontein Passendale voor gebruik gedeelte schoolgebouw inde vrije basisschool te Passendale voor het onderrichten van muziek en woord van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017

8. Structurele herstellingswerken Grote Roeselarestraat Passendale - goedkeuring ontwerp, plannen, raming en gunningswijze - open aanbesteding

9. Goedkeuring abonnementen openbare bibliotheek 2017

10. Ondertekening overeenkomst tussen Cultuurconnect vzw en de gemeente Zonnebeke betreffende de voortzetting van de aansluiting van de openbare bibliotheek en de omgeving van het Provinciaal Bibliotheeksysteem.

11. Goedkeuring Jaarverslag 2016 - Jaarprogramma 2017 - Budget 2017 WSO

12. Wijziging organogram, formatie en rechtspositieregeling

13. Jaarrekening 2015 AGB MMP 1917

14. Regierol Sociale Economie - Westhoekoverleg

15. Deelname IT raamcontract Stad Brugge

Toegevoegd punt

Aanvaarding ontslag van Franky Bryon in de Raad van Bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917 en kennisname van Maxim Vermeeren als opvolger