Aangifte van een circus

Scroll naar

Een circus op openbaar én privaat terrein is onderworpen aan een voorafgaandelijke melding, conform de geldende regels op evenementen.

Aanvraag standplaats

Het aanvraagformulier heeft als doel alle noodzakelijke gegevens te verzamelen om het bestuur toe te laten al dan niet een standplaats toe te kennen. Gelieve dit formulier te bezorgen aan de dienst evenementen.

De verantwoordelijke van het circus moet zich houden aan de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Het verblijf van het circus wordt beperkt tot maximaal 10 dagen – inclusief opbouw en afbraak.

De burgemeester kan altijd – zelfs bij hoogdringendheid – verbieden dat de voorstellingen zullen plaatsvinden omwille van de veiligheid – in uitbreiding de verkeersveiligheid. De politie kan gevorderd worden om dit verbod te laten naleven.

Bij aankomst kan gevraagd worden om een waarborg te betalen. Het volledige bedrag of het saldo na verrekening van eventuele kosten wordt na controle teruggestort.

Verzekeringen

Het circus moet bij aankomst de nodige verzekeringscontracten voor de burgerlijke aansprakelijkheid kunnen voorleggen. De gemeente kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Elektriciteits- en watervoorzieningen

Deze zijn ten laste van het circus.

Geluidsnorm

Iedere circusvoorstelling dient te voldoen aan de nieuwe regels inzake geluidsnormen die gelden vanaf 1 januari 2013 (besluit Vlaamse Regering van 17 februari 2012).

Vuilnis

Het circus zal op eigen kosten alle vuilnis verwijderen, het terrein reinigen en in zijn oorspronkelijke staat herstellen. Vuilniszakken kunnen bij het gemeentebestuur aangekocht worden tegen geldende kostprijs.

Bij het in gebreke blijven wordt alle opkuis gedaan door de eigen technische dienst op kosten van het circus.

Publiciteit

Alle geldende gemeentelijke en zonale regels moeten nageleefd worden bij het plaatsen van de publiciteitsborden. Langs gewestwegen moeten daarenboven de richtlijnen van de bevoegde dienst gevolgd worden.

Alle borden worden door het circus zelf weer weggehaald.

Indien er borden blijven hangen zal de waarborg niet worden teruggestort.

Te veel overlast door luidsprekers op rondrijdende auto’s, die geen elektronisch versterkte muziek produceren, wordt bestraft met een administratieve geldboete.

Het langer claxonneren dan toegelaten wordt gestraft door artikel 33.2 van de Wegcode.

Het niet naleven van de wens om geen ongeadresseerd reclamedrukwerk in de bus te krijgen en het bedelen van reclamedrukwerk in leegstaande panden is een inbreuk op de openbare overlast.

De naleving van de normen inzake circustent, inzake elektrische toestellen, inzake verwarmingstoestellen wordt gecontroleerd door de ambtenaar nood- en interventieplanning en/of door de bevoegde brandweerdienst.

Bij gebruik van wapens in de shows geldt de wapenwet. Vermits een circus niet valt onder jacht noch sportbeoefening is er een wapendrachtvergunning nodig, of is er minstens een wettige reden vereist.
Gebruik of bezit van werpmessen, werpsterren, nuchaku’s en vouwgeweren boven kaliber 20 is verboden.

Circusdieren

Het circus moet alle geldende wettelijke bepalingen op het vlak van dierenwelzijn naleven – in het bijzonder :

  • De bepalingen van het koninklijk besluit van 9 juli 1999 en opeenvolgende wijzigingen betreffende de bescherming van dieren tijdens het vervoer en de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, halteplaatsen en verzamelcentra
  • De bepalingen van het koninklijk besluit van 2 september 2005 en opeenvolgende wijzigingen ter waarborging van het welzijn van dieren die tot vermaak van het publiek worden gebruikt in circussen of rondreizende tentoonstellingen
  • De omzendbrief van de federale overheid betreffende het houden van dieren in circussen en rondreizende tentoonstellingen (Volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu).

Preventieve controles inzake veiligheid, aansprakelijkheid en preventie kunnen steeds worden uitgevoerd door de brandweerdienst.