Register onbebouwde percelen

Het register onbebouwde percelen of ROP is een gemeentelijk register waarin alle actuele en beschikbare onbebouwde percelen in kaart worden gebracht.

Een perceel is onbebouwd als er geen gebouwen of constructies aanwezig zijn op het perceel conform de geldende planologische, technisch- stedenbouwkundige en juridische normen.

In het register worden enkel 'nuttige' percelen opgenomen, namelijk gronden waarop effectief kan gebouwd worden. Bermen, nutsvoorzieningen, parken, sportcentra... worden niet opgenomen, tenzij bebouwing voor ten minste één woning nog mogelijk zou zijn.

De gemeente moet de gegevens halfjaarlijks actualiseren.

Procedure

Inlichtingen over dit register zijn te bekomen bij de dienst ruimtelijke ordening.

Regelgeving

Wetgeving omtrent ROP