Meldingen stedenbouw

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat nu sneller en met minder administratieve verplichtingen.  De meldingsplicht is een procedure die werd ingevoerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Het gaat bijvoorbeeld over:

  • Het openbreken van een gevel voor het plaatsen van een grote raampartij.
  • Interne verbouwingswerken die gepaard gaan met stabiliteitswerken.
  • Oprichting van bijgebouwen, aangebouwd aan een woning, met een maximale oppervlakte van 40 m² per perceel zorgwonen.

Melden is enkel mogelijk als jouw project aan een aantal voorwaarden voldoet. Meer informatie vind je in het uitvoeringsbesluit of in de overzichtelijke brochure.

De melding is niet geldig als ze strijdig is met andere regelgeving :

  • Stedenbouwkundige verordeningen
  • Plannen van aanleg
  • Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
  • Verkavelingsvergunningen
  • Voorlopig of definitief beschermde monumenten, beschermde landschappen, beschermde stads- en dorpsgezichten, beschermde archeologische monumenten
  • In oeverzones, noch in de vijf m brede strook, te rekenen vanaf de bovenste rand van het talud van ingedeelde onbevaarbare en bevaarbare waterlopen
  • Voor de rooilijn of in een achteruitbouwstrook

Dossiersamenstelling

Voor het indienen van een melding gebruik je volgend formulier:

Stel jouw dossier samen met behulp van volgende aanstiplijst:

Bij melding gelden dezelfde regels rond medewerking van een architect als bij stedenbouwkundige vergunningen. Bij werken met impact op de stabiliteit van de woning is de medewerking van een architect verplicht.

Evenmin verandert de verplichting tot energieprestatieverslaggeving, het aanstellen van een veiligheidscoördinator en het naleven van de privacybepalingen uit het burgerlijk wetboek (lichten en zichten). Het naleven van stedenbouwkundige verordeningen (bijvoorbeeld hemelwater) blijft identiek.

Het dossier bestaat uit één maal de administratieve stukken en twee maal de plannen.

Je kan het dossier afgegeven op de dienst ruimtelijke ordening of stuur het aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Procedure

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt akte van jouw melding en ziet erop toe dat ze ingeschreven wordt in het vergunningenregister. De gemeente kijkt jouw dossier niet inhoudelijk na en neemt geen beslissing. Je moet zelf nagaan of jouw melding aan de wettelijke eisen voldoet.

Je mag de gemelde handelingen aanvatten vanaf de 20e dag na de datum van de melding.  Ze kunnen niet meer worden aangevat als een periode van twee jaar verstreken is na de datum van de melding.