Stedenbouwkundige vergunning

Algemeen Procedure Beslissingstermijn Verval vergunning Contactpersonen

Algemeen

De algemene regel stelt dat wanneer je werken uitvoert, bv. bouwen, slopen, graven, bomen uitdoen, een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

Je moet niet voor alles een stedenbouwkundige vergunning aanvragen. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt voor welke werken en handelingen een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Hieronder vind je een overzicht met de meest voorkomende zaken waarvoor een vergunning vereist kan zijn:

 • Bouwen en verbouwen
  • Onderhoudswerken
  • Tijdelijke werken
  • Technische installaties in gebouwen
  • Binnenverbouwingen
  • Werken op het dak of aan gevels
  • Ondergrondse constructies
  • Normale tuininrichting
 • Verhardingen
 • Afsluitingen
 • Ontbossingen
 • Vellen van bomen
 • Reliëfwijzigingen
 • Gebruik van een grond
 • Gebruikswijzigingen van gebouwen
 • Wijzigen van aantal woongelegenheden en zorgwonen
 • Reclame
 • Aanleggen van recreatieve terreinen
 • ...

Uitzonderingen:

Werken waarvoor geen vergunning nodig is, mag je enkel uitvoeren als ze niet strijdig zijn met geldende reglementeringen (verordeningen, verkavelingsverordeningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, bijzondere plannen van aanleg, voorschriften van verkavelingsvergunningen).

Ook de regelgeving van burgerlijk wetboek, monumenten en landschappen, enzovoort moet je respecteren.

Raadpleeg de lijst van werken waarvoor een vergunning of melding vereist is.

Top

Procedure

Dossiers waar er geen medewerking van een architect nodig is, kun je het dossier zelf samenstellen (eenvoudige dossiersamenstelling, technische werken en terreinaanlegwerken). De Vlaamse overheid schrijft de situaties voor waarin je geen architect nodig hebt.

Samenstelling van het dossier bestaat uit:

 • Ingevuld aanvraagformulier.
 • Tekeningen van de geplande werken (op schaal).
 • Minstens drie kleurenfoto's.

Het dossier bestaat uit vier maal de administratieve stukken en zeven maal de plannen.

Je kan het aanvraagdossier afgeven op de dienst ruimtelijke ordening of je stuurt het aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Overzicht dossierverloop

Top

Beslissingstermijn

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt over een vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van:

 • 75 dagen, indien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde gemeente, over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag op de wijze, vermeld in artikel 133/32;
 • 105 dagen, in alle andere gevallen.

De vervaltermijnen gaan in de dag na deze waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de aanvrager wordt verstuurd. Zij gaan echter steeds ten laatste in op de 30e dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn.

Top

Verval vergunning

Een stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd na 1 mei 2000, vervalt:

 1. Als je binnen twee jaar niet met de verwezenlijking van de vergunning van start bent gegaan. De termijn vangt aan op de dag waarop de vergunning in laatste administratieve aanleg werd verkregen. Symbolische handelingen, zoals plaatsen van een werfkeet, een afsluiting en wat stenen, zijn zeker onvoldoende.
 2. Als de werken gedurende meer dan twee jaar zijn onderbroken,
 3. Als het gebouw niet winddicht is binnen drie jaar na de aanvang van de werken (indien het om gebouwen gaat). Vanaf 1 september 2009 is een fasering van stedenbouwkundige vergunningen mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld interessant zijn als het over meerdere gebouwen gaat.

Het verval geldt enkel ten aanzien van het niet afgewerkte gedeelte van een bouwproject. Een gedeelte is afgewerkt indien het na sloping van de niet afgewerkte gedeelten, kan worden beschouwd als een afzonderlijke constructie die voldoet aan de bouwfysische vereisten.

Top

Contactpersonen

Administratief medewerker Bjorn Delvael T 051 68 03 86
[email protected]
Administratief medewerker Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
[email protected]

Top