Verkavelingsvergunning

Aanvragen van een nieuwe verkaveling Aanvragen wijzigen van een verkavelingsvergunning Beslissingstermijn
Geldigheid verkavelingsvergunning Regelgeving Contactpersonen

 

Voor het splitsen van een grond in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond, is een verkavelingsvergunning nodig.

Aanvragen van een nieuwe verkaveling

Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt dus je mag zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen zoals een architect, een landmeter, een stedenbouwkundige...

Jouw dossier bestaat uit verschillende documenten. In de dossiersamenstelling zie je welke stukken nodig zijn om jouw dossier samen te stellen, zoals:

Het dossier bestaat uit zeven maal de administratieve stukken en 10 maal de plannen.

je kan het dossier afgegeven op de dienst ruimtelijke ordening of stuur het aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Top

Aanvragen wijzigen van een verkavelingsvergunning

De aanvraag om een verkaveling te wijzigen heeft enkel betrekking op het deel dat je in eigendom hebt. Eigenaars van meerdere kavels kunnen uiteraard samen een aanvraag indienen.

Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt dus je mag zelf het dossier opstellen. De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen zoals een architect, een landmeter, een stedenbouwkundige...

Jouw dossier bestaat uit verschillende documenten. In de dossiersamenstelling zie je welke stukken nodig zijn om jouw dossier samen te stellen, zoals:

Alvorens zijn aanvraag in te dienen, verstuurt de eigenaar per beveiligde zending een afschrift van de aanvraag aan alle eigenaars van een kavel die de aanvraag niet medeondertekend hebben. De bewijzen van deze beveiligde zendingen worden op straffe van onontvankelijkheid bij het aanvraagdossier gevoegd.

De wijziging van de verkavelingsvergunning moet worden geweigerd als de eigenaars van meer dan de helft van de in de oorspronkelijke vergunning toegestane kavels een ontvankelijk, gegrond en op ruimtelijke motieven gebaseerd schriftelijk bezwaar indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Dat bezwaar moet worden ingediend binnen een vervaltermijn van 30 dagen, die ingaat vanaf de datum van overmaken van de beveiligde zending.

Het dossier bestaat uit zeven maal de administratieve stukken en 10 maal de plannen.

Je kan het dossier afgegeven op de dienst ruimtelijke ordening of stuur het aangetekend naar het College van Burgemeester en Schepenen.

Top

Beslissingstermijn

Het College van Burgemeester en Schepenen neemt binnen de 150 dagen een beslissing. Deze termijn gaat in de dag na deze waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de aanvrager wordt verstuurd. Zij gaat echter steeds ten laatste in op de 30e dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend.

Indien geen beslissing wordt genomen binnen de termijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn.

Top

Geldigheid verkavelingsvergunning

Een verkavelingsvergunning is niet oneindig geldig. Vanaf de goedkeuringsdatum krijg je een vastgestelde termijn om de verkaveling uit te voeren. De voorwaarden verschillen naargelang de periode waarin de vergunning werd verkregen. Voor verkavelingen vergund na 1 mei 1995 gelden volgende voorwaarden:

Zonder wegenis

  • Na 5 jaar moet voor minimum 1/3 van de loten een verkoop geregistreerd zijn.
  • Na 10 jaar moet voor minimum 2/3 van de loten een verkoop geregistreerd zijn.

Met wegenis

  • Na 5 jaar moet de aanleg van de weg uitgevoerd of voldoende gefinancierd zijn.
  • Na 10 jaar moet voor minimum 1/3 van de loten een verkoop geregistreerd zijn.
  • Na 15 jaar moet voor minimum 2/3 van de loten een verkoop geregistreerd zijn.

Het volledige overzicht van de voorwaarden vind je op Ruimtelijke Ordening Vlaanderen.

Top

Regelgeving

Wetgeving omtrent verkavelen

Top

Contactpersonen

Administratief medewerker Bjorn Delvael T 051 68 03 86
[email protected]
Administratief medewerker Lieven Vandewiele T 051 48 00 63
[email protected]

Top